Tietosuojaseloste
Viimeksi päivitetty 01.03.2019

 

1. YLEISET SÄÄNNÖKSET

Cressey International Oy: n henkilötietojen käsittelyä koskeva tietosuojaseloste otettiin käyttöön yleisten tietosuoja-asetusten (GDPR) (asetus (EY) 2016/679) mukaisesti. Tämä koskee kaikkia henkilötietoja, joita Cressey International Oy (jäljempänä "yhtiö") voi vastaanottaa asiakkailta (jäljempänä myös ”käyttäjä”). Tätä käytäntöä sovelletaan myös seuraavissa sivustoissa kerättyihin henkilötietoihin: www.cressey.fi.

Yhtiö käsittelee henkilötietoja yleisten tietosuojasääntöjen (GDPR) (asetus (EY) 2016/679) mukaisesti ja lainsäädäntöä noudattaen.

Kaikki henkilötietojen käsittelyyn liittyvät asiat, joita ei erikseen mainita tässä dokumentissa, ratkaistaan ​​yleisten tietosuojasääntöjen (GDPR) (asetus (EY) 2016/679) ja voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.

Käytäntö koskee henkilötietoja, jotka on hankittu sekä ennen tämän dokumentin hyväksymistä että sen jälkeen.

Rekisterinpitäjä
Cressey International Oy
Y-tunnus: 2807995-3
Osoite: Kutomotie 16, 00380 Helsinki
Puhelin: +358 10 666 7860
Sähköposti: inquiries@cressey.fi
Yhteyshenkilö: Elina Kristola
Yhteyshenkilön sähköposti: elina.kristola@cressey.fi

 

2. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN PERIAATTEET

Henkilötietojen käsittely tapahtuu yleisten tietosuojasäännösten (asetus (EY) 2016/679) ja tämän tietosuojaselosteen periaatteiden ja sääntöjen mukaisesti. Yhtiön henkilötietojen käsittelyn periaatteet:

 • Henkilötietojen käsittely on suoritettava laillisesti, oikeudenmukaisesti ja avoimesti;
 • Henkilötietojen kerääminen on suoritettava vain tiettyihin, nimettyihin ja laillisiin tarkoituksiin;
 • Henkilötietojen kerääminen tapahtuu vain asianmukaisiin tarkoituksiin ja rajoittuu niihin;
 • Henkilötietojen on oltava ajan tasalla ja tarvittaessa päivitettäviä;
 • On toteutettava kaikki kohtuulliset toimenpiteet sen varmistamiseksi, että virheelliset henkilötiedot poistetaan tai korjataan välittömästi niiden käsittelyn tarkoituksesta riippuen;
 • Henkilötiedot säilytetään niin että henkilötiedot ovat löydettävissä vain niin kauan kunnes tiedonkeruun tarkoitus on täytetty;
 • Kaikki henkilötiedot säilytetään siten, että varmistetaan niiden luottamuksellisuus ja turvallisuus;
 • Henkilötietoja ei saa siirtää kolmansille osapuolille, paitsi jos se on tarpeellista palvelujen, sopimuksen tai muiden lainsäädännössä vahvistettujen perusteiden perusteella (yhtiön kotipaikan lainsäädäntö);
 • Rekisteröidyillä on oikeus tutustua, muokata tai poistaa henkilötietoja, rajoittaa käsittelyä, kieltäytyä siitä sekä oikeus siirtää tietoja.

 

3. HENKILÖKOHTAISTEN TIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Henkilötietoja käsitellään, jotta:

 • osapuoli tunnistetaan yhtiön kanssa tehtyjen sopimusten perusteella;
 • tavaroiden / palvelujen tarjoaminen käyttäjälle on mahdollista;
 • jotta viestintä, ilmoitusten ja pyyntöjen lähettäminen käyttäjälle on mahdollista;
 • Tiedon antaminen yhtiön palveluista ja yhtiön palveluiden markkinoinnista lain asettamissa rajoissa, mainos- ja / tai informaatioviestien lähettäminen käyttäjälle - enintään 1 viesti päivässä. Kun suostumus vaaditaan markkinointia koskevan lain mukaisesti, suostumus on henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste. Kun lainsäädäntö ei edellytä suostumusta markkinointiin, yhtiön oikeutetut edut ovat henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste;
 • tällaisten tietojen tarkastus, tutkimus ja analysointi, joka mahdollistaa sivuston osien ylläpidon ja parantamisen sekä uusien sivuston osien kehittämisen;
 • Anonymisoituihin tietoihin perustuvien tilastollisten ja muiden tutkimusten tekeminen.

Oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle:

a) Lainsäädäntöön perustuvat yhtiön oikeudelliset velvoitteet ja oikeudet sekä yhtiön kotipaikat lait.

b) Käyttäjän ja yhtiön väliset sopimussuhteet.

c) Kun Yhtiön oikeutetut edut ovat henkilötietojen käsittelyn perusta, Yhtiö katsoo, että Yhtiön toteuttama henkilötietojen käsittely ei loukkaa perusoikeuksia tai henkilön vapautta

Tällaista oikeutettua etua ovat asiakassuhteet henkilöiden ja / tai heidän organisaationsa kanssa. Henkilöiden etuja ja perusoikeuksia ja vapauksia kunnioitetaan, tietoja käsitellään luottamuksellisesti. Joidenkin Yhtiön palvelujen tarjoaminen, sopimuksen suorittaminen tai yhteistyö käyttäjän kanssa olisi mahdotonta ilman henkilötietojen käyttöä.

 

4. KÄYTETTÄVÄT HENKILÖTIETOJEN LUOKAT, JÄLKIKÄSITTELY

 Henkilötietojen luokat:

Yhtiö käsittelee seuraavia henkilötietojen luokkia:

- Käyttäjän itsenäisesti antamat tiedot sivustolla ja palveluissa: etunimi, sukunimi, sukupuoli, matkapuhelinnumero ja / tai sähköpostiosoite, syntymäaika, kotikaupunki, kotiosoite, tiedot koulutuksesta, ammatti.

- Tiedot, jotka lähetetään automaattisesti palveluihin niiden käytön aikana käyttäjän laitteeseen asennetulla ohjelmistolla, mukaan lukien IP-osoite, evästetiedot, käyttäjän selaimesta (tai muista ohjelmista, jotka mahdollistavat pääsyn palveluihin), ajankäyttö palvelussa, käytetyn sivun osoite.

- Muuta käyttäjätietoa, jonka kerääminen ja / tai tarjonta on määritelty tiettyjen Yhtiön verkkosivuston palveluiden sääntelyasiakirjoissa.

Henkilötietojen käsittelyaika

Henkilötietojen käsittelyaika on koko se aika, jona käyttäjä käyttää sivustoa. Vanhentuneet ja tarpeettomat tiedot poistetaan joka toinen vuosi sivuston aktiivisen käytön päättymisen jälkeen.

 

5. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN SUOSTUMINEN

Käyttäjä suostuu henkilötietojensa käsittelyyn vapaasti omalla tahdollaan ja hänen etujensa mukaisesti. Käyttäjä antaa suostumuksen tietoisesti ja yksiselitteisesti.

Käyttäjä voi antaa suostumuksen henkilötietojen käsittelyyn missä tahansa muodossa, jolla voidaan vahvistaa sen vastaanottaminen. Henkilötietojen antaminen vaadittavan web-lomakkeen vastaavaan kenttään, jossa ilmoitetaan henkilötietojen käsittelyn suostumus, katsotaan Käyttäjän henkilötietojen asianmukaiseksi ja aktiiviseksi suostumukseksi henkilötietojen käsittelyyn. Käyttäjän on ennen henkilökohtaisen tietojenkäsittelyn antamista tai suostumusta henkilötietojen käsittelyyn luettava huolellisesti Yhtiön voimassaoleva tietosuojaseloste.

Käyttäjä voi peruuttaa suostumuksen henkilötietojen käsittelyyn. Jos Käyttäjä peruuttaa suostumuksensa henkilötietojen käsittelyyn, Yhtiöllä on oikeus jatkaa henkilötietojen käsittelyä ilman Käyttäjän suostumusta, jos sovellettavassa lainsäädännössä on sille asetettuja perusteita.

Yhtiö voi saada henkilötietoja henkilöstä, joka ei ole henkilötietojen kohteena, jos sovellettavassa laissa säädetään perusteista.

 

6. OIKEUDET JA VELVOITTEET

Rekisteröidyn oikeudet

Käyttäjällä on oikeus:

- saada täydelliset tiedot hänen henkilötietoistaan

- vapaaseen pääsyyn hänen henkilötietoihinsa ilman maksua, mukaan lukien oikeus saada maksutta kopioita kaikista tallenteista, jotka sisältävät Käyttäjän henkilötietoja. Tietoja henkilötietojen saatavuudesta olisi annettava Käyttäjälle helposti saatavilla olevassa muodossa, eikä niissä saa olla muita henkilöitä koskevia henkilötietoja. Yhtiö toimittaa Käyttäjälle tai hänen edustajalleen henkilötiedot henkilökohtaisen pyynnön perusteella

- saada tietoa Yhtiöstä, sen sijainnista, henkilötietoja koskevista tiedoista, jotka kuuluvat Yhtiön vastaavaan henkilötietosuojaan.

- vaatia henkilötietojensa oikaisemista, niiden estämistä tai poistamista, jos henkilötiedot ovat puutteellisia, vanhentuneita, virheellisiä, laittomasti hankittuja tai niitä ei tarvita mainittuun käsittelyn tarkoitukseen, sekä ryhtyä lainsäädäntöön sisältyviin toimenpiteisiin heidän oikeuksiensa suojelemiseksi;

- vaatia luetteloa heidän käsittelemistään henkilötiedoista ja niiden vastaanottamisen lähteestä;

- saada tietoja hänen henkilötietojensa käsittelyn perusteesta, mukaan lukien tallennusaika;

- hakea muutosta valtuutetulle elimelle tai tuomioistuimelle laittomista toimista tai laiminlyönneistä hänen henkilötietojensa käsittelyssä;

- suojella oikeuksiaan ja oikeutettuja etujaan, mukaan lukien vahingonkorvausvaatimukset ja (tai) moraalisen vahingon korvaaminen tuomioistuimessa

- käyttää muita sovellettavan lain mukaisia ​​oikeuksia.

Yhtiö voi:

- antaa henkilötietoja kolmansille osapuolille sovellettavassa laissa säädetyissä tapauksissa;

- kieltäytyä antamasta henkilötietoja sovellettavassa laissa säädetyissä tapauksissa;

- käyttää kohteen henkilötietoja ilman hänen suostumustaan sovellettavassa laissa säädetyissä tapauksissa;

- käyttää muita sovellettavan lain mukaisia oikeuksia.

  Yhtiö on velvollinen:

- toteutettamaan tarvittavat ja riittävät toimenpiteet sovellettavan lain mukaisten velvollisuuksien suorittamisen varmistamiseksi.

- suorittaa muita sovellettavan lain mukaisia velvollisuuksia.

 

7. TIETOA HENKILÖTIETOJEN SUOJELUA KOSKEVISTA VAATIMUKSISTA

Tärkein edellytys yhtiön tavoitteiden toteuttamiselle on varmistaa henkilötietojen tietojärjestelmien tarvittava ja riittävä suojaustaso, käsiteltävien henkilötietojen luottamuksellisuus, eheys ja saatavuus sekä henkilötietoja sisältävien tietovälineiden turvallisuus kaikissa työskentelyn vaiheissa.

Yhtiön luomiin henkilötietoihin liittyvien tietojen ehdot ja suojaus mahdollistavat henkilötietojen käsittelyn suojan.

Sovellettavan lain mukaisesti Yhtiö on toteuttanut asianmukaisia ​​organisatorisia ja teknisiä toimenpiteitä käsiteltävien henkilötietojen turvallisuuden ja luottamuksellisuuden varmistamiseksi.

Tietoja säilytetään elektronisessa muodossa ja ne on suojattu tietoturvan toimialalla yleisesti hyväksyttävin teknisin keinoin kuten palomuurein ja salasanoin. Tietokannat, niiden varmuuskopiot ja manuaalisessa muodossa olevat, henkilötietoja sisältävät aineistot sijaitsevat lukituissa tiloissa.

Henkilöt, joilla on lupa käsitellä henkilötietoja, on määritelty.

Henkilöstölle asetetut vaatimukset, henkilöstön vastuun taso henkilötietojen turvallisuuden varmistamiseksi on määritelty.

Tarvittavat ja riittävät tekniset toimenpiteet on toteutettu henkilötietojen turvallisuuden varmistamiseksi vahingolta tai luvattomalta käytöltä, tuhoutumiselta, muuttamiselta, pääsyn estämisestä ja muista luvattomista toimista:

Otettu käyttöön pääsynvalvontajärjestelmä;

Henkilötietoja ei operoida siihen soveltumattomalla tavalla;

Suojaus luvattomalta pääsyltä automatisoituihin työpaikkoihin, tietoverkkoihin ja henkilökohtaisiin tietokantoihin;

Suojaus haitallisilta ohjelmilta (virustorjuntaohjelman asiakas-palvelinratkaisu);

Tietojen ja tietokantojen varmuuskopiointi tapahtuu säännöllisesti;

Tiedot välitetään yleisten verkkojen välityksellä tiedon salaussuojan keinoin;

Henkilötietojen käsittelyjärjestyksen valvonta ja niiden turvallisuuden varmistaminen on järjestetty. Henkilötietojen suojajärjestelmän noudattaminen, henkilötietojen tietojärjestelmissä tapahtuvan henkilötietojen suojan tason tarkastus, tietoturvatyökalujen toiminta sekä käsittelytavan ja henkilötietojen suojan muutosten havaitseminen on suunnitelmallista.

 

8. KÄYTTÄJÄN OIKEUKSIEN TOTEUTUMINEN

8.1. PÄÄSY HENKILÖTIETOIHIN

Käyttäjällä on oikeus saada tietoja siitä, mitä henkilötietoja yhtiö käsittelee, tai tietoja siitä, että henkilötietoja ei käsitellä.

Jos yritys käsittelee tällaisia ​​henkilötietoja, yhtiö toimittaa käyttäjälle kopion henkilötiedoista ja seuraavista tiedoista:

- käsittelyn tarkoitukset;

- kyseisten henkilötietojen ryhmät;

- vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät, joille henkilötiedot on luovutettava tai jotka on luovutettu;

- määräaika, jona henkilötiedot tallennetaan;

- oikeus pyytää yhtiöltä käyttäjää koskevien henkilötietojen oikaisua tai poistamista tai vastustaa tällaisten henkilötietojen käsittelyä;

- oikeus jättää valitus valvontaviranomaiselle (Tietosuojavaltuutettu) ja valvontaviranomaisen yhteystiedot, katso www.tietosuoja.fi

- käsiteltävien henkilötietojen ja niiden lähteistä saatavien tietojen toimittaminen; ja

- tällaisen käsittelyn merkitys ja suunnitellut seuraukset ainakin silloin, kun kyse on henkilöön kohdistuvista oikeusvaikutuksista tai jotka vaikuttavat merkittävästi tähän henkilöön ja jotka perustuvat yksinomaan automaattiseen käsittelyyn, jonka tarkoituksena on arvioida tiettyjä tähän luonnolliseen henkilöön liittyviä henkilökohtaisia ​​näkökohtia tai analysoida tai ennustaa erityisesti luonnollisen henkilön työelämää, taloudellista tilannetta, sijaintia, terveyttä, henkilökohtaisia ​​mieltymyksiä, luotettavuutta tai käyttäytymistä.

Yhtiö toimittaa nämä tiedot maksutta. Jos henkilö pyytää toistuvasti jäljennöksiä, yhtiö voi periä kohtuullisen maksun, joka perustuu hallintokustannuksiin.

8.2. OIKEUS TIEDONSIIRTOON

Käyttäjän pyynnöstä, jos yritys käsittelee henkilötietoja Käyttäjän suostumuksen perusteella tai Käyttäjän kanssa tehdyn sopimuksen perusteella ja jos käsittely tapahtuu automatisoidulla tavalla:

- Yrityksen on annettava käyttäjälle henkilötietoja, jotka hän on toimittanut yhtiölle strukturoidussa, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa;

- Käyttäjän pyynnöstä ja jos se on teknisesti mahdollista, yrityksen on toimitettava henkilökohtaiset tiedot samassa muodossa suoraan toiselle Käyttäjän mainitsemalle henkilölle.

8.3. OIKEUS HENKILÖTIETOJEN OIKAISEMISEEN

Yhtiön on Käyttäjän pyynnöstä ilman aiheetonta viivytystä korjattava, poistettava tai täydennettävä henkilötietojensa rekisteriin sisältyviä henkilötietoja virheellisten, tarpeettomien, epätäydellisten tai vanhentuneiden henkilötietojen osalta, ottaen huomioon käsittelyn tarkoitus.

Jos Yhtiö ei ryhdy tällaisiin toimiin käyttäjän pyynnöstä, Yhtiön on ilmoitettava asiasta viipymättä ja viimeistään kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta syistä, joiden vuoksi se ei ryhdy toimiin, sekä mahdollisuudesta tehdä valitus valvontaviranomaiselle (Tietosuojavaltuutettu osoitteessa www.tietosuoja.fi) ja hakea oikeussuojakeinoja.

8.4. OIKEUS VASTUSTAA KÄSITTELYÄ

Käyttäjällä on oikeus kieltäytyä hänen erityistilanteistaan ​​johtuvista syistä henkilötietojen käsittelyyn, joka perustuu jompaankumpaan seuraavista oikeudellisista perusteista: i) kun käsittely on todettu tarpeelliseksi, Yhtiön oikeutetut edut tai (ii) kun käsittely on todettu tarpeelliseksi henkilön elintärkeiden etujen suojaamiseksi. Käyttäjällä ei kuitenkaan ole oikeutta vastustaa sitä, jos yhtiö osoittaa pakottavia laillisia syitä käsittelyyn, joka ohittaa henkilön edut tai perusoikeudet ja -vapaudet.

8.5. OIKEUDET KÄSITTELYN RAJOITTAMISEKSI

”Käsittelyn rajoittamisella” tarkoitetaan varastoitujen henkilötietojen merkitsemistä, jonka tarkoituksena on rajoittaa sen käyttöä tulevaisuudessa.

Jos käyttäjä pyytää, yrityksen on rajoitettava käsittelyä seuraavissa tilanteissa:

- henkilö kiistää henkilötietojen oikeellisuuden ajanjaksolle, jonka aikana yritys voi tarkistaa henkilötietojen oikeellisuuden;

- käsittely on lainvastainen ja henkilö vastustaa henkilötietojen poistamista ja pyytää sen käytön rajoittamista;

- Yritys ei enää tarvitse henkilötietoja käsittelyä varten, mutta henkilö vaatii sitä oikeudellisten vaatimusten tekemisessä, käyttämisessä tai puolustamisessa; tai

- henkilö on vastustanut käsittelyä, mutta tarkistaa, ovatko yhtiön oikeutetut perusteet käsitellä henkilötietoja edelleen.

Yllä mainituissa tilanteissa yritys voi käsitellä vain henkilötietoja:

- henkilön suostumuksella tai oikeudellisten vaateiden perustamiseen, käyttämiseen tai puolustamiseen;

- toisen luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön oikeuksien suojelemiseksi;

- unionin tai jäsenvaltion tärkeiden yleisen edun vuoksi; ja

- tallentaa tiedot.

8.6. OIKEUS TIETOJEN POISTAMISEEN

Käyttäjällä on oikeus pyytää poistamaan hänen henkilötietojaan pyynnöstä, jos jokin seuraavista syistä täyttyy:

- henkilötietoja ei enää tarvita tarkoituksiin, joita varten ne on kerätty tai muutoin käsitelty;

- käyttäjä peruuttaa suostumuksen, johon käsittely perustuu, ja missä ei ole muuta oikeudellista perustaa käsittelylle;

- Käyttäjä vastustaa käsittelyä edellä olevan kohdan mukaisesti;

- henkilötietoja on käsitelty laittomasti; tai

- henkilötiedot on poistettava sovellettavan lain mukaisen oikeudellisen velvoitteen noudattamiseksi.

Yhtiön ei tarvitse tyhjentää yllä mainittuihin perusteisiin perustuvia tietoja siinä määrin kuin yhtiö tarvitsee edelleen käsitellä tietoja:

- sananvapauden ja tiedonsaantioikeuden käyttäminen;

- sellaisen oikeudellisen velvoitteen noudattaminen, joka edellyttää lain edellyttämää käsittelyä yhtiölle tai yleisen edun mukaisen tehtävän suorittamiseksi;

- yleistä etua koskevista syistä kansanterveyden alalla lakisääteisten vaatimusten mukaisesti;

- arkistointia yleistä etua varten, tieteellisiä tai historiallisia tutkimustarkoituksia tai tilastollisia tarkoituksia varten lakisääteisten vaatimusten mukaisesti; tai

- oikeudellisten vaatimusten perustamiseen, käyttämiseen tai puolustamiseen.

 

9. EVÄSTEIDEN KÄYTTÖ

Käyttäjä hyväksyy, lukemalla ja / tai käyttämällä Sivustoa, ilman rajoituksia ja varauksia, että hän on lukenut, ymmärtänyt ja hyväksynyt evästeiden käytön ehdot tämän käytännön mukaisesti.

Käyttäjät voivat käydä sivustolla anonyymisti antamatta henkilötietoja. Evästeitä käytetään kuitenkin Web-sivustossa, jotta käyttäjälle saadaan mahdollisimman hyvä käyttökokemus. Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka sijaitsevat käyttäjän laitteessa ja joiden tarkoituksena on seurata käyttöä ja tiliasetuksia. Yhtiön käyttämät evästeet eivät sisällä tietoja, joita voidaan käyttää yksilöiden tunnistamiseen.

Evästeet voivat olla pysyviä tai istunnon evästeitä. Selain säilyttää pysyvät evästeet ja ne pysyvät voimassa, kunnes ne vanhenevat, ellei käyttäjä poista niitä aikaisemmin. Istunnon evästeet lakkaavat käyttäjän istunnon päättyessä, kun hän sulkee Internet-selaimen. Yhtiö käyttää sivustossa sekä istuntoja että pysyviä evästeitä.

Sivustolla kerättyjä tietoja käytetään raportointiin  sivuston käytöstä.

Käyttäjät voivat hallita ja / tai poistaa evästeitä heidän harkintansa mukaan. Kaikkien evästeiden estäminen tai poistaminen vaikuttaa kielteisesti monien Internet-sivustojen vakauteen. Jos käyttäjä päättää estää evästeet, hän ei voi käyttää sivuston toimintoja kokonaisuudessaan.

 

10. LOPPUSÄÄNNÖKSET

Tämä tietosuojaseloste on julkisesti saatavilla ja julkaistaan ​​virallisella sivustolla www.cressey.fi.
Yhtiöllä on oikeus tehdä muutoksia tähän tietosuojaselosteeseen. Muutoksia tehdessään muutoksen viimeisimmän päivityksen päivämäärä ilmoitetaan. Tietosuojan uusi versio tulee voimaan sen hyväksymishetkestä, ellei uudessa versiossa toisin säädetä.

Viimeisimmät artikkelit

Moderni toimitusketju: tullaus, logistiikka, sertifiointi.

Liiketoiminta Venäjän markkinoilla sisältää toimitusketjun kannalta useita vaiheita, jotka saattavat olla varsin monimutkaisia verrattuna kansainväliseen kaupankäyntiin yleisesti. Tämä ei saisi kuitenkaan olla este sille, että yritykset voisivat hyödyntää Venäjän potentiaalin ja saavuttaa vakaan markkina-aseman Venäjällä. Kokosimme yleisimpiä esille nousevia aiheita ja haasteita toimitusketjussa ja kuinka ne voidaan järjestää optimaalisesti.

Miksi sijoittaa tuotantoon Venäjällä?

Tällä hetkellä Venäjän talous suosii kaikkia paikallisesti tuotettuja tuotteita ja palveluja ja niillä on suuremmat markkinat verrattuna tuontitavaraan tai -palveluihin. Tuotannon perustaminen Venäjälle auttaa saamaan suuremman markkinaosuuden ja lisäksi hallinto ja lainsäädäntö suosivat sitä.

Haasteet Venäjän markkinoilla – uhka vai mahdollisuus?

Menestyvän konseptin vieminen uusille markkinoille sellaisenaan onnistuu harvoin. On tunnettava uusi liiketoimintaympäristö, asiakkaat ja kilpailijat. Markkinointistrategia voi kaivata isompaakin remonttia kun siirrytään kansainvälisille vesille. Strategian säännöllinen päivittäminen ja kriittinen arviointi on elintärkeää jokaiselle yritykselle.